Sushi Shop in KIRKLAND

Sushi Shop Kirkland 2808 Boul St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B6
(514) 674-0868